ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИГУРНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH IN THE FIELD OF SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS


БЮЛЕТИНИ 2018/19/20/21/22/23/24

 

 
      Изследвания     Коментари     Новини     Кои сме ние     Контакт с нас     Галерия

СИГУРНОСТ

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

Китай срещу промените в климата и в конкуренция при възобновяемите енергии

По „пистата на Бъдещето“ към лидерско място в матрицата на Новата Парадигма

Борислав Сретков  24.02.2024

Съгласно китайската Конституция, политическата система на страната е „социализъм с китайски характеристики.“ Нашето схващане е, че Китай притежава три отделни модела – политически, обществен и икономически. Трите се преплитат и си взаимодействат и са силно зависими. Първият не би бил в състояние да функционира трайно и успешно без плодовете на третия. А характеристиките на икономическия модел ни подсказват, че по-вярното определение за съвкупния китайски модел е, че става въпрос за държавен капитализъм. Но това е капитализъм, който се управлява от силна, многомилионна партия, която е пуснала буквално своите пипала и в най-големите китайски акционерни компании и банки, работещи на капиталистически принцип. А тази партия, Китайската комунистическа партия, има уникален, стратегически комплексен план за развитие и на обществения модел и на икономическия модел в страната. И този план функционира разделен на петгодишни периоди и стратегическите му цели имат за първи етап 2035 и за втори етап 2049 година.

Китайците много внимателно са изучили опита от 1800 година до края на 20 век на индустриалния капитализъм, успешно копират най-доброто, ефективното и продуктивното в него и знаейки, че светът е на прага на нова парадигма – Енергия/Транспорт/Финанси/Комуникации – много усилено и целево се готвят от 30 години за нея. Подготовката им е всестранна и намеренията са ясни – да се превърнат в глобален технологичен лидер и играч, който определя или най-малкото съопределя правилата в основните компоненти в новия век на Знанието. Да са автономни и като система максимално независими и създадат добър жизнен стандарт на 1,4 милиарда души.

Голяма тема във всички последни документи на китайското ръководство е сигурността. Китайците разглеждат сигурността като комплексно понятие и един от нейните ключови компоненти е енергийната сигурност. А цялата енергийна политика на Китай е насочена към бъдещето. В речите на генералния секретар на ККП и президент на страната Си Дзинпин четем ключови понятия за бъдещето на Китай като – „изграждане на екологична цивилизация, за която ΄зеленото΄ е злато и човекът и природата съществуват в хармония.“ Си Дзинпин, като личност е тясно свързан с новото екологично мислене в Пекин. За него се знае, че няма голяма вяра във финансовите пазари и в дигиталните технологични концерни. Но той е един от двигателите на новата китайска политика в областта на екологията и опазване на климата. Си Дзинпин е сред политическия елит в страната, и бидейки в началото на 2000 година партиен шеф в голямата провинция Zhejiang, пръв развива визията, че темата за опазване на околната среда е не само силно политическа, икономическа, но и фактически с голям дестабилизиращ потенциал за съвкупната китайска политическа и обществена система. В тези години на главен управител на индустриализираната източна провинция Zhejiang, той редовно пише статии в качеството си на колумнист в най-четения вестник именно по тази тема, показвайки истинско визионерство. А с поемането на ръководството на ККП през 2012 и президентския пост през 2013, Си Дзинпин реално наложи нова политика в областта на климата и опазване на околната среда. На партийния конгрес през 2022 в 7-членното постоянно ядро на Политбюро бе избран Ding Xuexiang, който отговаря за политиките по климата и енергийната политика на Китай. В разширения състав на Политбюро има още един нов член, специалист по опазване на околната среда. Но да се върнем на плановото начало.

В 14-ия Петгодишен план на Китай (2021-2025), развитието на Зелената Икономика е едно от петте основни направления за развитие на страната. В него, идеята за „екологична цивилизация“ се свързва тясно с една подсилена и с доза национализъм идея за „Прекрасната Родина.“ През март 2022 китайското правителство приема конкретен 5-годишен план за развитие на енергийния сектор, наречен „Модерна Енергийна Система.“ Ключова дума в него „ускоряването“ в развитието на тази модерна система, имаща есенциалните характеристики – „чиста, ниско-въглеродна, сигурна и ефективна“. Планът поставя пет основни цели пред енергийната система:

-        По-сигурна и солидна

-        Забележително ефикасна

-        Съществено увеличаване на енергийната ефективност

-        Видимо увеличаване на иновацията като цяло

-        Постоянно подобряване на осигуряване с енергия на обществото.

Поставя се целта до 2025 година нефосилните енергийни източници да дават около 39% от производството на електричество. Електричеството да отговаря за около 30% в крайната съвкупна консумация на енергия в Китай. Главна задача е постигането на „стабилност и сигурност“ в доставните вериги на енергия. Търси се увеличение на „доставните възможности“ на природен газ и една подчинена роля на въглищата при „осигуряване на основните енергийни потребности.“

В Китай няма закон за климата. Целите се постигат с регулации в енергетиката и околната среда. През октомври 2021 китайското правителство издаде „Работни насоки“ за постигането на пик при емисиите на въглероден двуокис преди 2030 година. Създадена е на практика една политика по климата, наречена „1+N“, считана за база при успеха в декарбонизацията на страната. „1“ отговаря за насоките на работа и се разбира като „Нова философия на развитие“ и определя рамката на целите за следващите десетилетия – „dual carbon goals“ (двойни цели при въглерода). „N“ съдържа планове за действие и мерки в ключовите сектори, а те са:

-        Енергийна структура

-        Индустриални реорганизации и преобразувания

-        Нови сгради с икономичен енергиен разход и ниска въглеродна емисия

-        Зелен и ниско-въглероден транспорт

-        Технологична иновация

-        Зелено финансиране

-        Подкрепящи икономически мерки

-        Въглероден пазар и ценова оценка на въглерода

-        Природо-съобразни решения.

През 2021 в Китай е създадена Централна Инспекция по Екология и Околна Среда (CEEIT). Нейна задача е да работи срещу така наречените „Dual High Projects“ (Двойно високи проекти). Под високи се разбират – висока енергийна консумация и високи емисии на въглероден двуокис.

60 процента от емисиите света с парников ефект в атмосферата (greenhouse gas) са с източник само в 10 държави. Листата от 2006 година се води от Китай, изпреварвайки САЩ.  Декарбонизацията  е деклариран приоритет в Китай и през 2020 Си Дзинпин изненадващо обяви, че преди 2030 година страната ще достигне пик в емисията на въглероден двуокис и до 2060 въглероден неутралитет. Само през 2020 Китай е емитирал 12,3 Гигатонa еквивалент на СО2 в атмосферата. Следват САЩ с 5,29 Гигатона, Индия с 3,17 Гт, следват Русия, Индонезия, Бразилия, Япония , Иран. За сравнение в Германия са 0,68 Гигатона, и на глава от населението 8,7 МТ СО2 еквивалент. В Китай това са 8,6 МТ СО2е. В САЩ са 17,6 и в Австралия 24 МТ СО2е. (MT CO2e е единица измерваща въздействието върху атмосферата на единица маса СО2, основана на потенциала за глобално затопляне от емисията на газа). Световната енергетика отговаря за около 3/4 от глобалните емисии на въглероден еквивалент, следвана от аграрния сектор. В енергийния сектор най-големите доставчици на тези вредни за атмосферата емисии са производството на електроенергия, следват транспорта и преработващата индустрия. Тези пропорции важат грубо и за Китай. В енергийния сектор китайската икономика е произвела през 2020 година общо 155 екса-джаула (EJ = 10 на степен 18 джаула) енергия, при 50 EJ през 2000 година.

В енергийния Микс на Китай участват източниците – въглища, вятърна и соларна енергия, хидро и ядрена енергия, газ и нефт. Консумацията на въглища в Китай надхвърля съвкупното им потребление от всички останали страни взети заедно. Китайците притежават половината от електроцентралите на въглища в света, най-голямата инсталирана мощност на ВЕЦ и на алтернативни енергии в света. През последните 10 години производството на електричество в Китай се е увеличило десет пъти. Каквото и да вземем на фокус, поглеждайки към Китай, наблюдаваме големи мащаби, голяма динамика и разбираме, че Китай е реален, определящ фактор в световното стопанство и в частност в глобалната енергетика. Нереално е да се мисли или говори за изолиране на тази древна и бързо развиваща се държава. Не е успокояващо и това, че вече няколко десетилетия тя бива ненужно подценявана. По наше мнение последствията от това за останалия свят предстоят.

До 2025 година в Китай следва да се поставят основите на единен енергиен пазар, с цел завършването му до 2030.

Слънцето не издава фактури на днешните нефтени „шейхове“

Как стоят нещата в Китай с консумацията на изкопаеми енергийни източници и защо смятаме, че китайците се движат най-добре по пътеката за замяна на тези страшно вредни и за природата и човека горива. Китай е бедна на природни ресурси страна, а притежава мощна икономика, която без енергийно осигуряване не би могла да съществува. Китайците знаят какви са научните резултати на Института по Климата в Потсдам, Германия, влизащ в Топ-2 на света. А именно, че мястото на нефта, газа и урана е под земята и критичната точка на тяхната безмилостна експлоатация, на първо място за монополни печалби е в пълен разрез с природните закони и тя е премината през 21 век. За 200 години капитализъм и непостроен истински социализъм, глобалната икономика успя да свали под 40% критични процента тези резерви. Доказано е, че всяко по-нататъшно им безмилостно изтегляне от недрата на земята, където те са създавани в кумулативен процес в течение на милиони години, създава огромни проблеми за климата, за околната среда и за сътресенията, на които е подложена нашата планета. Китайците добре знаят какви печалби правят нефтените „шейхове“ от Близкия и Среден Изток, Русия, САЩ, Нигерия и Венецуела. А в тази спекулативна игра много активно участват и най-големите американски банки. Китайците са много силни в план-сметките, ценовите калкулации и отлично знаят, че слънцето не издава фактури на днешните нефтени „шейхове“ и те десетилетия наред, преразпределят изгодно в своя полза природен, подземен продукт, превърнат в една от най-печелившите спекулативни игри през последните 50 години. Китай, заедно с мощни икономики като японската и германската, не са заинтересовани от високи, спекулативни цени на нефта и газа, нито им е комфортно да бъдат външно зависими, при това и с лоши крайни последствия за околната среда и климата. По наше мнение, Китай притежава научния, технологичен, човешки и организационен потенциал да промени правилата в играта с  енергийни източници и да заеме лидерско място в областта на доставните вериги при зелените енергии. Много фактори говорят в полза на Китай в тази насока. Следват някои от тях.

През последните 10 години Китай отговаря за около 2/3 в увеличението на глобалното търсене на нефт, над 1/3 от нарастване в глобалното търсене на природен газ и над 90% от това нарастване при въглищата. Китай е най-големият потребител на въглища в света и втори по потребление на нефт. По данни на Международната енергийна агенция, IEA, „Китайското търсене на подземни изкопаеми енергийни източници ще достигне своята връхна точка през 2024 година.“ Следва структурно свиване и рязко спадане на използването на въглища в енергетиката, което ще компенсира растежа в потреблението на нефт и газ.

През 2022 подземните изкопаеми горива отговарят за 83,4% от първичното енергийно потребление в страната.

Завръщане към въглищата

В модерното развитие на Китай след 1978 година, потреблението на въглища се е увеличило с 650 процента. Докато делът им в енергийният Микс на страната е намалял от 77% през 1978 на 56% през 2023. Оправданията на Пекин са, че страната има залежи от въглища, но им липсват нефт и газ. Разбираемо е, но няма да се допусне да е вечно. И това е в основата за крупни държавни субсидии в развиването на местни ниско-въглеродни енергийни доставки и рязко развиване на производството на електромобили. Целта е ясна – ограничаване на вноса от нефт и газ. А де факто Китай разполага днес само с 30% по-малки резерви от САЩ за природен газ.

Китай е най-големият производител на въглища в света – 4,56 милиарда тона през 2022. Но и най-големият вносител на въглища – 293 млн. т. през 2022. Доставчици на въглища са Индонезия, Австралия и Русия. През 2014 година китайското правителство обяви война на въглищата и свързаните с тях топлоцентрали, затваряйки по-малките от тях в големите градове. Но избухналата през 2022 енергийна криза и геополитическите трусове и напрежения, заставиха китайското ръководство, временно да се върне към въглищата. Така през 2022, 61% от производството на електричество е на база въглища. Освен това „Флотът“ от топлоцентрали на въглища в Китай е сравнително млад – средно на 12 години. Никак не е лесно такива „свежи“ производствени мощности на енергия да бъдат затворени. И може би и поради това, към днешна дата Пекин не е наложил таван на енергийните капацитети основани на въглища, както и на емисиите от въглищни електроцентрали.

Очакван пик при газта – 2035 г, а при нефта – 2030 г.

В периода 2009-2022 потреблението на природен газ в Китай се е увеличило над 4 пъти и делът му в енергийния Микс на страната се е увеличил от 3,3% на 9,5 процента. 2/3 от това потребление се задоволява от внос от Австралия, Катар, Малайзия и САЩ. Природният газ се смята в Китай за чист енергиен източник и се използва основно в индустриалния сектор за електроенергия и отопление. През последните 10 години се отчита увеличение на производството на електроенергия чрез газ три пъти. По данни на IEA, Китай отговаря за почти 30% увеличение от нарастване на общото търсене на газ в района на Азия-Пасифик в периода 2020-2024. Но Китай постепенно ще намалява с по 2% годишно потреблението на газ до 2030 година, което е в полза на развитието на алтернативните енергии. Китайците имат сериозни съмнения и възражения по отношение на целесъобразността на изграждане на втори газопровод от Русия, извън това, което има до момента. Китай се води не от приятелски чувства, а от прагматични интереси. Китай води твърда политика на диверсификация на енергийните си доставки и стратегията е външната енергийна зависимост системно и постоянно да бъде намалявана.

Китай е на пето място в света по добив на нефт с дял от 5 процента и на второ място по потребление на нефт. От 2017 страната е номер едно вносител на нефт в света. Съгласно данни на IEA, през 2020 година 48 процента от потреблението му в Китай е в транспортния сектор и 25% се използва в преработващата индустрия. Пекин не е декларирал кога планира да достигне пик в потреблението на нефт и газ. Но директорът на влиятелния Институт по енергия, околна среда и икономика  към университета Тсингуа, Zhang Xiliang, предлага в доклад, пикът при нефта да бъде достигнат до 2030 и при природния газ до 2035 година. Последните изследвания показват, че рязкото увеличаване на електромобилите вече дава ефект върху китайското търсене на нефт. Най-голямата китайска компания за нефт и газ, Sinopec, подаде през миналата година информация, че търсенето на нефт и газ в Китай би достигнало връхната си точка още в края на 2023. Професор Hi Jiankin от университета Тсингуа, смята, че Китай е в състояние да се опита да достигне пик в потреблението на нефт до 2026 година.

Най–голямата водна електроцентрала в света

Други компоненти в енергийния Микс на Китай са хидроенергията и ядрената енергия. Китай притежава най-големите мощности за производство на хидроенергия. А ядрената енергийна система е на второ място след тази на САЩ. Но през 2030 година и тук китайците ще заемат първото място. Инсталираният капацитет във водни електроцентрали в Китай произвежда 30% от глобално произвежданата в света електроенергия от ВЕЦ. През 2022 година в страната са произведени в този сектор 1 303 TWh (терават часа) електричество. Или това са 15 процента от произведеното в Китай електричество. От създадените нови глобални мощности за хидроенергия само през 2021 година, 80% се намират в Китай. През 2022 в град Wudongde, провинция Сичуан е завършена нова водна електроцентрала, ВЕЦ, с мощност 10,2 Гигавата. Това я нарежда на седмо място в света. През 2022 в същата провинция, град Baihetan е завършена друга хидроцентрала с инсталиран капацитет от 16 Гигавата, която се нарежда на второ място в света. Така в края на 2022 година, инсталираната мощност на водни-централи в Китай е 413 Гигавата. Това е повече от съвкупния капацитет в Бразилия, Канада, Индия и Франция, страни които влизат в Шестицата по този показател в света. И да не пропуснем, че най-голямата водна електроцентрала в света с мощност от 23 Гигавата е китайската Three Gorges Dam. Хидроцентралите са концентрирани в южната и западната част на страната. В допълнение Китай притежава 53 процента от световния капацитет на малки водно-електрически централи през 2022. През същата година този енергиен сектор претърпя спад, поради рекордни горещини, наводнения и слаби дъждовни валежи.

Атомната енергетика – изцяло самозадоволяващ се играч

Първият атомен реактор в Китай е инсталиран през 1971 година. До 2022 атомните електроцентрали тук са увеличили своята мощност над 4 пъти. Ако през 2012 атомната енергетика е произвела 98 TWh, тераватчаса електроенергия, то през 2022 това са вече 418 TWh, или 5 процента от потреблението на електричество в страната. До края на 2023 година китайската атомна енергетика разполага с инсталирана мощност от 57 Гигавата, GW и над 20 GW се намират в процес на строителство. Пекин доказа на света, че и в атомната енергетика е изцяло самозадоволяващ се играч. Най-известният китайски ядрен реактор е „Hualong“, реактор от трета генерация, известен още като „APR 1000“. Китайците произвеждат и малкия модулен реактор „ACP 100“, (Linglong One). Китайците експериментират и с „четвърта генерация“ ядрен реактор, който вместо уран използва торий и няма изисквания за водно охлаждане. Експертите в Китай имат известни притеснения по отношение на сигурността в ядрената енергетика и не залагат нейното разширяване в бъдеще. Друг въздържащ фактор тук е недостигът на вода в страната и две трети от планираните атомни централи се намират в райони с високо или средно ниво на водна недостатъчност.

Един сценарий на Института IEFF към университета Тсингуа определя 13% в енергийния Микс на Китай през 2060 година. Това би изисквало едно увеличение на атомните централи спрямо 2023 година седем пъти. Същият сценарий дава 68% на възобновяемите енергии през 2060. В плана за периода 2005-2020 китайците не успяха да реализират 58 GW в атомни централи и 30 GW в такива в строеж. В последния 5-годишен план няма поставена цел по тази точка. Председателят на Китайската Асоциация за Ядрена Енергетика, Zhang Tingke пише през 2021 в China Daily: “През 2035 Китай ще постигне 200 Гигавата, което е 4 пъти повече от 2021.“ Други източници посочват, че е по-вероятно да бъдат постигнати 200 Гигавата, но до 2030 година.

„Младите“ индустриални активи

Китай притежава най-голямата индустрия в света, която произвежда 35 процента от глобалното производство. По данни на IEA тази индустрия причинява заедно с енергийния сектор на Китай, 84% от емисиите на въглероден двуокис. А делът на китайската индустрия в БВП спада от 31% през 2011 на 28% през 2022 година. Индустрията допринася с 35 процента в емисиите на енергийния китайски сектор. 33% от емисиите на топлоцентралите на въглища се отнасят към индустриалния сектор.

Мащабите на китайската индустрия са огромни. В Китай се произвеждат почти 60% от глобалното производство на цимент и стомана, както и 30 процента от първичните химически продукти за производството на пластмаси и торове. Индустриалните активи на Китай са сравнително „млади“, със средна възраст между 10 и 15 години. Китайското правителство окачествява стоманата, въглищата, химическите продукти, леенето на цветни метали и нефтопреработването за категория „dual-high“ индустрии, защото консумират твърде много енергия и произвеждат високи емисии. Най-голямото производство на емисии в Китай дава производството на електроенергия. На второ място тук е стоманодобивната индустрия.

Тежката индустрия е причина за много високо въглеродна интензивност в китайската икономика, измервана в емисия на въглероден двуокис спрямо брутния продукт на страната. В национален мащаб това са 0,5 кг. спрямо 1 долар БВП, (по данни на Световната банка от 2022). За света средният показател е 0,2 кг. на 1 щ. долар. Китай продължава да е „Фабриката на света.“ През 2022 година 93% в китайския експорт са стоки на преработващата промишленост. И Китай е най-големият износител на стоки с вграден въглероден двуокис. През 2018 тази емисия вградена в износните стоки представлява 20% от общите емисии в Китай. Пекин има възражения към политиката на Европейския съюз за контрол върху въглеродните емисии, защото се оценява, че тя би довела до 35 милиарда $ увеличени разходи върху китайския износ, а само в стоманодобива експортните разходи биха се увеличили от 4 до 6%. Това са изводи в доклад от 2023 на университета Renmin. Но местното правителство в Шанхай и някои държавни корпорации като China Huadian Corp. предлагат връхната точка в индустриалните емисии на страната да бъде достигната до 2025, а не до 2030 година.

 

Екстремни горещини и наводнения – 2100 г.

Съгласно издадена от правителството „Blue book“ (Синя книга) – официален документ по промените в климата от 2022 – Китай започва да се затопля за всяко десетилетие след 1951 с по 0,92 градуса. През 2022 година затоплянето е с 0,92 градуса над средното за трите най-горещи години след 2000 година.

Китай е застрашен от увеличаване на рисковете от повишаване на нивото на морските води. В периода 1980-2021 морското ниво се е повишавало по крайбрежието с 3,4 мм годишно над средното за света. През 2021 средното морско ниво край Китай е с 84 мм над средните глобални нива за периода 1993-2011. Днес над 650 милиона китайци живеят в крайбрежни провинции.

Китай е изложен на големи рискове от наводнения, тропически циклони и свързани с тях опасности. „Inform Risk Index“ за 2023 година на Joint Resident Center към Европейската Комисия, поставя Китай на 87 място сред 191 държави и региони. През 2022 година наводнения са ударили 33,8 милиона души в Китай и са предизвикали преки щети от 17,8 милиарда долара. Едно изследване показва, че през 2100 година Китай би понасял най-големите разходи и щети в света от наводнения. Екстремните горещини са съкратили средно работния ден изразен в часове с 4%, което отговаря на 1,5% загуба на БВП. Ако тази тенденция продължи и до 2030 година загубите в отработени часове биха се увеличили на 6,5% и до 2050 – на 9%.

Прогнозите по отношение на затоплянето в Китай са, че до 2100 година температурите биха се повишили с 1,9 до 6,6 градуса, в зависимост от въглеродните емисии в следващите години. Китайски прогнози сочат, че промените в климата и повишаването на средните температури биха допринесли за едно намаляване на потока вода в Жълтата река до 40 процента.

Тези статистически данни са доста по-обхватни и най-вече отлично известни на държавния мениджмънт в Китай. По наше мнение изпитанията, които стоят в тази област пред Китай и не само пред Китай са много сериозни. Но независимо, че в Европа се гледа на тях като на колективна задача за тяхното смекчаване и преодоляване, Пекин по някои белези личи, ще води своя национална, индивидуална политика в борбата с климата, подземните горива, иновациите в енергийния сектор, електрификацията на транспорта и в частност на автомобилостроенето, намаляване на собствените въглеродни емисии. Китай е фокусиран в създаването на своя собствена система от инструменти и сръчности, с чиято помощ на първо място да повиши своята обща конкурентоспособност и навлезе с летящ старт в Новата Глобална Парадигма. Китайците не са наивни и знаят какво би означавало за тях сигурност в изхранването, сигурност в овладяване на доставните вериги на новите технологии, какво означава индивидуално национално приспособяване към рязко променящи се климатични условия и нарастваща роля на алтернативните енергии. Достатъчно е да погледнем какво прави и постига Пекин в областта на възобновяемите енергии и си направим смелия извод, че Китай води ясна политика под мотото „China First“. Китайското ръководство води дебата по климата по начин, който подсказва, че всичко е внимателно преплетено с една единствена стратегическа цел – в средносрочен план да се подсигури едно стратегическо предимство и лидерство в ключови нови индустрии и не на второ място на тези свързани със зелената енергетика и алтернативните енергийни източници и технологии. Какво ни подсказва реалната картина в състоянието и развитието на възобновяемите енергии в Китай.

Над половината от световния капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници

Китай е най-големият производител и потребител на енергия от възобновяеми източници. В периода 2010-2022 произведената така енергия се увеличава средногодишно с по 26%. Това е резултат от конкретен, обезпечен с ресурси, усилия и добра организация план. Правителството предоставя големи целеви субсидии за развитие на соларни и ветрени източници. Стартът при слънчевата енергия е много силен. През 2010-2013 тук годишния ръст се движи между 116 и 204%. В годините след това до 2022 при този приоритетен за Китай енергиен източник динамиката е с по 50% средногодишно. И резултатът не закъснява: през 2022 китайците разполагат вече с 37% от световните мощности за производство на слънчева енергия. В края на 2022 на територията на Китай са разположени 41% от всички инсталирани в света мощности за ветрена енергия. Само за пет години, 2017-2022 output от алтернативни източници се утроява. Това китайско темпо, в съчетание с фокус резултира през 2021 с резултата, че 1/3 от световния капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници се намира в Китай. По данни на International Energy Agency, IEA през 2022-2027 този дял ще надхвърли половината от световния капацитет. В края на 2022 общият капацитет за слънчева и ветрена енергия в Китай достига 760 Гигавата, GW, което е 30% от общата инсталирана в Китай мощност за производство на електроенергия. Ако добавим и тази за производство на електроенергия от биомаса, делът се увеличава на 31 процента. Китайските мощности за ветрена енергия са разположени основно onshore – 92%. Но и само с 8 процента ветрени мощности offshore, китайците са първи и тук в света, като през 2021 изпреварват по този показател Великобритания.

Комбинацията слънчева и ветрена енергия е произвела през 2022 година  1190 Терават/часа електричество в китайското стопанство. Това са 13,8% от общото производство на електричество. Ако добавим и електричеството произведено от биомаса, то алтернативните източници, без участието на хидроенергията дават през 2022 година 15,4% от електричеството в Китай. Но този дял нараства с над 2 процента средногодишно. Това ги поставя на второ място след енергийния източник въглища.

Китайската територия е 26 пъти по-голяма от тази на Германия. Това е предпоставка за едно неравномерно разпределение на слънчевите енергийни капацитети в различни региони на страната. Западните и северните райони на Китай получават по-интензивно слънчево облъчване от източните. Но листата на мощности за слънчева енергия се води през последните пет години от 5 провинции разположени в други райони на Китай – Hebei, Zhejiang, Anhui, Shandong, Jiangsu – всички разположени на изток. Мощностите за ветрена енергия са основно в северните провинции и листата се води от Xinjiang, Inner Mongolia.

В края на 2022 година мощностите за използване на биомаса в производство на електричество са достигнали 41 GW. На „изхода“ те са доставили 117 Терават/часа електричество, или около 2% от общото производство.

Много трудно е да се оспорят достиженията в областта на енергетиката от алтернативни източници в Китай, ако се навлезе още по-навътре в тази материя. Точно в този сектор, китайският модел на централизирано управляване на ресурси, знание, организация и контрол за сега печели съревнованието с останалите си конкуренти в света. През 2020 Си Дзинпин официално обяви, че „до 2030 година Китай ще създаде капацитет за използване на слънчева и ветрена енергия, най-малко от 1200 GW.“ Реалната картина в този сектор показва, че този заложен планов срок би бил изпълнен с 5 години по-рано. През 2023 консултантската фирма Rystad Energy писа, че Китай ще достигне при слънчевата и ветрената енергия общ капацитет от 1000 GW до 2026. За сравнение, най-мощната икономика в Европа, Германия има през 2022 инсталирани мощности за ветрена енергия от 66,1 Гигавата и преследва целта през 2030 това да бъдат 145 GW.

През 2022 китайското правителство обяви промени в енергийната политика, целяща създаване на „New Power System with new Energy at the Center“. Издадени са серия от нови документи, които целят обработването на непосредствените изпитания в областта на енергетиката – интеграция на мощностите, преносната енергийна мрежа, системата от тарифи и съхраняването на произведена енергия. Генералната цел е повишаването на ефективността в цялата енергийна система. Като пример да посочим проблема с „пробките“ в преносната мрежа на електричество произведено от соларни и ветрени източници. В Западен Китай преносната мрежа трудно поема цялото произведено електричество от соларни източници, а в северните райони и от ветрена енергия. През 2016 година тази „пробка“ при слънчевата енергия е 10%, а при ветрената дори 17%. Това означава, че произведено електричество не може да бъде доставено за потребление. През 2021 тези проценти са съответно 2 и 3. При тази огромна китайска територия и при силно развърнатата индустриална база и милиони домакинства, подобни проблеми в ефективността, трудно биха се решавали без планово начало и съответни работещи политики. При това в условията на рязко увеличаване на производствените мощности и съответен синхрон и хармонизиране на всички съпътстващи изпитания по цялата производствено-разпределителна верига.

Темите в Китай в областта на енергетиката са комплексен подход, фокус, темпо, иновация и ефективност. Това никак не е случайно. Китай се готви много усилено за новата Парадигма в глобалния свят. В случая в частта и Енергетика. За това и днес Китай е най-големият производител в света на оборудване за производство на соларна и ветрена енергия. През 2023 година китайските фирми доминират в глобалните доставни вериги на ниско въглеродни технологии – от соларни панели и турбини до рафиниране на критични материали. И с голяма вероятност Китай ще постигне амбициозната цел, до 2030 година – 30% от първичното потребление на енергия в страната да се осигурява от алтернативни енергийни източници.

Между революции във всички области и безмилостна конкуренция

Темата с декарбонизацията и свързаната с нея криза в промените на климата е глобален проблем. Независимо, че на Парижката Конференция по Климата през 2015 година, целите пред света бяха ясно поставени, остава не изяснен един важен въпрос. Въпросът не е Защо. А това е въпросът Как? И той включва набор от политики и способи на работа. Дали напредък и ефективни решения биха били постигнати чрез тясно сътрудничество и съвместни усилия, или големите играчи в света отново ще действат самостоятелно. Това, което наблюдаваме в САЩ, Европейския съюз и в случая в Китай, ни подсказва, че истинско сътрудничество няма и вероятно няма и да има. Видно е, че се води конкуренция по всичките нейни известни ни правила. Но натискът от страна на доста пострадалата от индустриална цивилизация и нагон за монополни печалби Природа е константен, плътен и се засилва. И тук възниква може би най-важният въпрос – с Каква Скорост глобалната икономика реално би се декарбонизирала, би свела до минимум вредните емисии и би постигнала невиждана до сега ефективност и при производството на енергия от „чисти източници“ и особено при нейното използване и консумация от нов вид индустрия и нов вид домакинства. Или става въпрос за екзистенциално важни неща, които далеч надхвърлят абстрактното понятие Промени в Климата, което ни се обяснява, че съществено би променило живота и жизнения стандарт на хората. Става въпрос за революция в енергетиката, в производителността на труда, в областта на знанието, в разпределението и достъпа до нови продукти, нови храни, до нов вид пари, до нови професии. И в крайна сметка отново става въпрос за безмилостна конкуренция, отговорност, влияние и в крайна сметка до притежание на политическа власт. И до това, Кой и Как ще определя правилата за разпределяне на съвкупния принаден глобален продукт. Ако изхождаме от тези постановки, не е трудно да разберем, че Китай се движи с по-бърза скорост по тази „Писта на Бъдещето“ от изостаналия си съсед Русия, тромавата Индия и от „застарялата“ и едва пробуждаща се цивилизована Европа. Китайците имат ясни цели, конкретен стратегически план, но се сблъскват с много проблеми и изпитания у дома и в глобален план. Световната конкуренция за заемане на лидерско или комфортно място в матрицата на Новата Парадигма се засилва, но Китай за разлика от останалите играчи има и една друга ключова, приоритетна задача: ККП да остане на власт до 2049 година.

24 февруари 2024

Борислав Сретков

 

 

CSR в ТВ – и радио –предавания

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

 

Пестеливата суперсила

 

Сенчестият пазар

 

Косовският възел на Балканите

 

Десетилетието. В сянката на лидери, избори и войни

 

Gudrun Krδmer: Demokratie im Islam

 

The Constitution of Liberty

 

GCHQ. The uncensored story of Britain's Most Secret Intelligence Agency

 

Новое дворянство: Очерки истории ФСБ

 

Hein G. Kiessling, ISI und R&AW

 

Alexander Rahr, „Der kalte Freund – warum wir Russland brauchen: Die Insider-Analyse“

 

"Развилки новейшей истории России". Егор Гайдар, Анатолий Чубайс

 

Tom Koenigs, Machen wir Frieden oder haben wir Krieg?

 

"Was Muslime wirklich denken. Der Alltag, die Extremisten, die Wahrheit dazwischen"

 

"Weniger Demokratie wagen" , Laszlo Trankovits , Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

 

Kissinger H. On China. The Penguin Press, 2011. - 586 p.

 

Helmut Schmidt: Religion in der Verantwortung.

 

 

БЮЛЕТИН

технологии, въоръжение, наука

Последен брой         

Предишни бюлетини 

1  2  3  4

 


csr.office@yahoo.com  

2009 Всички права запазени.                                                                                          Последна актуализация

  29.02.2024